Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

banner

banner (Mức 1)

Đánh giá: 0% Tuyệt đối
thành viên từ Nov 23, 2012 Liên Hệ

Công việc của banner


Nếu bạn làm đồ họa thiếu ý tưởng về icon. Làm web muốn sưu tầm những icon ấn tượng, hãy gửi tôi ý tưởng tôi sẽ tìm hoặc tạo mới theo ý tưởng của bạn

Bạn muốn thiết kế 1 banner, logo đặc sắc để quảng cáo trên website, hay đặt bất cứ nơi đâu. Hãy đưa tôi ý tưởng và kích thước. Tôi sẽ gửi bạn các mẫu (tối đa 10) tuyệt đẹp đến khi nào bạn ưng ý mới thôi. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế các nhãn hiệu lớn