Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

 

Mức tín nhiệm, độ tin cậy

Mức tín nhiệm hay Mức chuyên môn: là cơ chế phân loại những người Làm việc, đại diện cho mức độ uy tin của họ.
Có 3 mức Chuyên môn: 1, 2, 3

Tiêu chuẩn các Mức chuyên môn:

  1. Mức mặc định, khi đăng ký thành viên thì bạn đã ở mức này
  2. Bạn phải hoàn thành ít nhất 10 công việc bạn nhận, và 90% được đánh giá là "Tích cực"
  3. Bạn phải hoàn thành ít nhất 20 công việc bạn nhận, và 90% được đánh giá là "Tích cực"

Lợi ích của các Mức chuyên môn:

  1. Đăng tối đa 2 tin (tuyển dụng, bán..). mỗi ngày
  2. Đăng tối đa 4 tin (tuyển dụng, bán...) mỗi ngày
  3. Không giới hạn đăng