Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ dịch văn bản Việt - Anh, đánh máy word, excel... giá 5 đồng / từ ~giá 10 Ngàn đ

tại: Viết lách & Dịch thuật


 • true
  plnhaut
  Chưa ai đánh giá.

 • 5ngày
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tốc độ đánh máy nhanh (152 wpm), thời gian rãnh nhiều, không có lỗi trong văn bản đánh được. Anh văn trình độ Advanced. Nhận đánh các văn bản word, excel; đánh máy từ pdf sang word, excel. Dịch văn bản từ tiếng Việt sang Anh. Viết bài luận tiếng Anh. Giá: 5 đồng / từ