Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download NHỮNG ĐIỀU BẠN MUỐN BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG GIỚI TÍNH NHƯNG NGẠI HỎI ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Laâ möåt nhaâ chuyïn mön vïì têm lyá bïånh hoåc, töi thûúâng hay bùn khoùn vïì nhûäng nghõch lyá maâ töi vêîn gùåp hùçng ngaây. Hêìu hïët caác bïånh nhên àïìu coá chung möåt àiïím laâ mùåc duâ àang söëng trong thúâi àaåi vùn minh tiïën böå nhûng sûå hiïíu biïët vïì caác hoaåt àöång tònh duåc cuãa hoå vêîn coân úã thúâi àaåi sú khai. Viïåc tñch luäy caác kiïën thûác haâng nghòn nùm vïì vùn hoaá, giaáo duåc... cuãa con ngûúâi hêìu nhû khöng coá taác àöång gò àaáng kïí àïën kiïën thûác vïì tònh duåc cuãa hoå. Mùåc duâ coá rêët nhiïìu phûúng tiïån truyïìn thöng phöí biïën röång raäi vêën àïì naây nhûng àaåi àa söë moåi ngûúâi vêîn chûa thêåt sûå hiïíu biïët vïì caác hoaåt àöång giúái tñnh.