Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download WRITTEN TEST 2 - Englich 7 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

I. Listen carefully twice and write the missing words. (1.5) My name is Kien and fishing is my (1)............................................. sport. I often fish for hours without catching (2) ............................................... But this doesn’t worry me. After spending the (3)................................................ morning on the river, I always go home with an empty bag. My (4).................................................. say: “You should give up fishing. It’s a waste of time”. But they don’t (5) ............................................. that I’m not really interested in fishing. I’m only interested in (6) ........................................... in a boat and doing nothing at all!