Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download EXERCISES-SUBJUNCTIVES ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

I. Put the verbs in the brackets into the correct form: 1. It’s just struck midnight. It’s high time we (leave)___left____. 2. If only I (have)_ _____a phone! I’m tired of queuing outside the public phone box. 3. He walks as if he (have)__ had ____a wooden leg. Xem đông từ trước đó là walks: hiên tại nên lùi 1 thì là quá khứ đơn. Nếu quá khứ đơn lùi thành quá khứ hoàn thành