Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download NATURAL OPERATIONS IN DIFFERENTIAL GEOMETRYIvan Kol´ˇ ar Peter W. Michor Jan Slov´k aMailing ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

NATURAL OPERATIONS IN DIFFERENTIAL GEOMETRY Ivan Kol´ˇ ar Peter W. Michor Jan Slov´k a Mailing address: Peter W. Michor, Institut f¨r Mathematik der Universit¨t Wien, u a Strudlhofgasse 4, A-1090 Wien, Austria. Ivan Kol´ˇ, Jan Slov´k, ar a Department of Algebra and Geometry Faculty of Science, Masaryk University Jan´ˇkovo n´m 2a, CS-662 95 Brno, Czechoslovakia ac a Electronic edition. Originally published by Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1993, ISBN 3-540-56235-4, ISBN 0-387-56235-4. Typeset by AMS-TEX .v TABLE OF CONTENTS PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPTER I. MANIFOLDS AND LIE GROUPS . . . . . . . . . . . . 1. Differentiable manifolds . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Submersions and immersions . . . . . . . . . . . . . . . 3. Vector fields and flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lie groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Lie subgroups and homogeneous spaces . . . . . . . . . . CHAPTER II. DIFFERENTIAL