Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download TOEIC TEST (New Format Reading ) ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

101. Residents began to ------- the area after hearing news the volcano would erupt. (a) gain (b) remake (c) commute (d) evacuate 102. Analysts ------- the country improve its infrastructure to get foreign investment. (a) suggested (b) suggest to (c) suggesting (d) were suggested 103. In accordance with market trends, food and drink companies ------- healthier images. (a) looked (b) sought (c) helped (d) believed