Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Câu 1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra tại Đại hội lần thứ mấy? a. Đại hội VI c. Đại hội VIII b. Đại hội VII d. Đại hội IX Câu 2. Lúc nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì? a. Nguyễn Sinh Cung b. Nguyễn Sinh Xin c. Nguyễn Sinh Khiêm d. Nguyễn Sinh Thành Câu 3. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quý b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d. Phan Bội Châu. Câu 4. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bác ái” của Pháp vào năm nào? a. 9/1904 c. 9/1906 b. 9/1905