Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Ôn tập cấp tốc Sinh học 12 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Câu 1. / Nguyên tắc bán bảo toàn có nghĩa là a Phân tử ADN con được tạo thành có một nửa giống phân tử ADN mẹ b Phân tử ADN được tạo thành có 1 nửa đoạn có trình tự giống ADN mẹ c ADN con có 1 mạch có nguồn gốc từ ADN mẹ, mạch còn lại từ môi trường d 1 nửa số phân tử ADN con tạo ra có trình tự giống ADN mẹ Câu 2. / Những sản phẩm nào sau đây do gen mã hóa a ARN hoặc prôtêin b ARN hoặc polipeptit c ADN hoặc prôtêin d ADN hoặc ARN