Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Fill Target TOEIC - Second Edition ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

(W) Hello, Excelsior Hotel. How may I help you? (M) Hi. I telephoned yesterday to make a reservation for two single rooms over the weekend of the first. I'd like to add a third room to my reservation. (W) OK, let me check availability for you. I'll need your last name and reservation number, please. (M) Certainly. The last name is Jordan and my number is 1076KJ.