Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 300 Target TOEIC Second Edition - PRACTICE TEST 1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

The firefighters are holding a hose. It’s rush hour. The man is sitting at a desk. The man is lifting a box. The files are arranged neatly on the shelves. The people are at an airport. The package is being delivered to the woman. 8. (B) The women are working on a project together. 9. (C) There are several glasses on the counter. 10. (A) The patient is being treated by the dentist. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (C) (C) (D) (B) (A) (B) (D)