Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: THỐNG KÊ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Bài 1: a) ước lượng trung bình b) ước lượng tỷ lệ, f= 10/121 c) ước lượng trung bình (những hộ có thu nhập cao). Chú ý tra bảng. d) kiểm định trung bình,0= 5 3 Bài 2: A) ước lượng tỷ lệ, dạng tìm độ tin cậy B) ước lượng tỷ lệ, dạng xác định cỡ mẫu C) ước lượng tỷ lệ ước lượng số hộ gia đình có nhu cầu (bằng cách nhân 600.000) 4 Bài 3: A) ước lượng trung bình của X B) kiểm định tỷ lệ, f= 30/400, p0= 0,1 C) ước lượng trung bình của X, dạng tìm độ tin cậy. Chú ý = 0,5 D) ước lượng trung bình của Y, dạng xác định cỡ mẫu. = 20