Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download cơ sở tự động học, chương 25 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Hàm chuyển vòng kín C/R được xác định dễ dàng từ QTNS với một trị giá riêng của k. Từ đó, ta có thể tìm được đáp ứng của hệ ở miền thời gian C(t) bằng cách lấy biến đổi laplace ngược C(s) Xem hàm chuyển vòng kín C/R của một hệ hồi tiếp đơn vị : 9; 9; 9; 9; 9; 9; (7.9) Hàm chuyển vòng hở là biểu thưc hữu tỷ 9; 9; -zi là các zero ; -pi là các cực của G (7.11) Rõ ràng C/R và G có cùng zero, nhưng không cùng cực ( trừ khi k=0 ). (7.12) vớiĠ là n cực vòng kín. Vị trí các cực này được xác định trực tiếp từ QTNS với vị trí giá riêng của độ lợi vòng hở k. Thí dụ 7.11: Xem hệ thống có hàm chuyển vòng hở là (7.10)