Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download giáo trình vật liệu cơ khí, chương 3 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Ta lần lượt tác dụng lên viên bi, mũi kim cương 2 lực ấn khác nhau. Lực ấn ban đầu 10kg và lực ấn tiếp theo là 60kg, 100kg hoặc 150kg. Lực thứ 1 viên bi mũi kim cương lún xuống một đoạn là h, lực thứ 2 lún xuống một đoạn là h2. Hiệu số h1=h2-h đặc trưng cho độ cứng Rôcven (ký hiệu HR). 1HR ứng với độ lún 0,002mm. Trên máy với vật liệu cứng dùng mũi kim cương với lực ấn: 60kg đọc độ cứng là HRA (đọc trên thang A). 150kg đọc độ cứng là HRC (đọc trên thang C). Vật liệu mềm dùng viên bi với lực ấn 100kg đọc độ cứng là HRB (đọc trên thang B). 3. Thử độ cứng bằng cách đập trên viên bi: Dùng để xác đinh độ cứng vật lớn không thể đặt trên máy đo độ cứng.