Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Quantum Physics ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Many physical phenomena of great practical interest to engineers chemists, biologists, physicists, etc. were not in Gen. Phys. I & II Quantum Physics: The development of experimental equiment and techniques  modern physics can go inside the microscopic world (atoms, electrons, nucleus, etc.)  New principles, new laws for the microscopic (subatomic) world were discoverved