Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chung Vô Diệm - Hồi Thứ Mười ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Nói về bà Pháp tổ của bọn Tiên nữ trên trời là Lê San lão mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, vùng sực nhớ lại một chuyện, liền kêu Công chuía là Trần Tam Thơ vào dạy rằng: - Nguyên vì hôm nọ ta có cho một vật bửu bối xuống nhân gian, hóa ra yêu quái đặng nhiễu loạn nơi cung Chiêu Dương mà dẫn dụ Chung Vô Diệm về đây, nay nó đã xuống giếng rồi, vậy thì ngươi hãy đem cái tị thủy châu tới đó mà làm cho nước vẹt đi, rồi thả thái cực đồ ra, cho cái kim kiều nó thông vào động phủ rồi rước nó về đây, đặng ta cho nó ít món bửu bối, đề phòng bình định giang san mà trừ an lục quốc. Trầm Tam Thơ vâng lịnh từ biệt thánh mẫu đi liền.