Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Quyết định Số: 23/2010/QĐ-UBND ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------Số: 23/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN