Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tiểu luận: Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường Việt Nam ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước ta từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Trong những năm qua đã và đang kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để phát triển thị trường tài chính (TTTC) nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững. Xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 với mục tiêu trọng tâm là thực hiện CNH- HĐH thì nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển là rất lớn. Vì vậy, tiếp tục phát triển TTTC Việt Nam là một trong những mục tiêu và định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Sự phát triển của TTTC được coi là một nhân tố tích cực