Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bảo mật hệ thống mạng part 49 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG Việc quản lý của người sử dụng trên một hệ thống Windows 2000 là rất quan trọng đối với an ninh của hệ thống và tổ chức. Đúng thủ tục phải ở trong vị trí trong tổ chức để xác định các điều khoản thích hợp mỗi người dùng mới sẽ nhận được. Khi nhân viên nghỉ việc tổ chức, các thủ tục cần được thực hiện để đảm bảo rằng người lao động bị mất quyền truy cập vào hệ thống của tổ chức.