Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bảo mật thông tin: Các phương pháp mã hóa - phần 1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Figure 3.1 shows the general idea behind a symmetric-key cipher. The original message from Alice to Bob is called plaintext; the message that is sent through the channel is called the ciphertext. To create the ciphertext from the plaintext, Alice uses an encryption algorithm and a shared secret key. To create the plaintext from ciphertext, Bob uses a decryption algorithm and the same secret key.