Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Security on the new platform ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Threats and Mitigation Conventional Cryptography and Kerberos Public Key Cryptography and SSL Windows Security 101: Basics Windows Security 102: Impersonation and Delegation Code Access Security Part 1, Policy Code Access Security Part 2, Enforcement Securing Web Applications Securing Web Services Securing System.Runtime.Remoting Securing COM+ Dumb Code: avoid writing code with silly security holes