Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Internet Security Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols - Chapter 3 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Symmetric Block Ciphers Chương này sẽ đề cập với một số thuật toán mật mã khối quan trọng đã được phát triển trong quá khứ. Họ là IDEA (1992), RC5 (1995), rc6 (1996), DES (1977) và AES (2001). Advanced Encryption Standard (AES) xác định một thuật toán mã hóa FIPS-phê duyệt khối đối xứng sẽ sớm đến để được sử dụng thay cho Triple DES hoặc rc6.