Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Globalization: the Role of Institution Building in the Financial Sector _ The Case Study of China ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Financial globalization could be described as a process in which global financial activities get increasingly integrated with the risk creation mechanism. This description emphasizes three points. First, financial globalization is not only a process in which financial activities transcend national borders, but also a process in which risks spread across the markets. Second, financial globalization is initiated by many micro-economic entities to seek profits and is driven by the integration of global financial markets. Third, it is a gradually deepening process with distinct phases.