Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tuyển tập bài tập viết lại câu dạng thành ngữ Olympic 2007 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. I don’t think the television’s likely to blow up at any minute. likehood 2. This car only cost me five hundred pounds. picked 3. Someone paid five thousands pounds for the painting. went 4. We have made neither a profit nor a loss this year.even 5. In 1967 programs began to be transmitted in colours.advent 6. I find Harold’s behavior quite incomprehensible.loss 7. The severity of the punishment bore no relation to the seriousness of the crime.proportion