Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Hy vọng táo bạo-Suy nghĩ tìm lại giấc mơ Mỹ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Ðã gân mý i nam ke t khi tôi bat ðâu bý c chân vào hot ðong chính tr. Lúc ðó tôi khong 35 tuoi, tôt nghiep trý ng luat ðýc bôn nam, va m i kêt hôn và nhìn chung nóng voi v i ð i. Có mot ghê trông trong Ngh vien bang Illinois, và mot vài ngý i bn gi ý là tôi nên ra tranh c. H cho rang v i nghê nghiep là mot luat sý vê quyên công dân và nhng môi quan he tôi có ðýc trong th i gian hot ðong cong ðông, tôi se là mot ng c viên có trien vng. Sau khi bàn bc v i v. tôi tham gia cuoc ðua và làm ðúng nhng gì mà mot ng viên lân ðâu nên tham gia tranh c thý ng làm. Tôi nói chuyen v i tât c nhng ai lang nghe tôi. Tôi ðên nhng mc hp câu lc bo và các tuoi gap mat ca nhà th , các tiem tham my và ca hàng cat tóc. Ch" cân thây mot "nhóm" hai ngý i ðng góc phô là tôi san sàng bang qua ðý ng, ðýa h t rõi van ðong tranh c.