Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Báo cáo: "Hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sau 20 năm đổi mới, thị trường tín dụng Việt Nam vẫn trong tình trạng không có sự thống nhất, bị phân mảng và còn chịu sự can thiệp khá lớn từ Chính phủ cả phía cung lẫn phía cầu tín dụng. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phân bổ các nguồn lực kinh tế theo hướng hiệu quả, tới tăng trưởng kinh tế và mức độ hội nhập quốc tế của thị trường này. Đến nay, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, đã trở thành thành viên chính thức của WTO, do vậy, việc hoàn thiện thị trường tín dụng theo hướng tạo ra tính thống nhất và mang tính cạnh tranh cao đã trở thành một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế. Có thể chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng này như sau: một là, vẫn còn có sự can thiệp khá lớn của Nhà nước tới doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Nhà nước; hai là, bản thân các doanh nghiệp và ngân hàng đều chưa trở thành những chủ thể kinh tế đủ mạnh trong môi trường cạnh tranh; ba là, do tính chưa hoàn thiện của thị trường này ở Việt Nam. Để phát triển và hoàn thiện thị trường tín dụng Việt Nam, cần tới các giải pháp hướng tới giảm thiểu và xoá bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước tới hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng; đẩymạnh tiến trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Khi đó, thị trường tín dụng Việt Nam sẽ là một “sân chơi chung” cho các lực lượng tham gia thị trường và hoạt động theo các nguyên tắc thị trường, hiệu quả hoạt động của thị trường theo đó sẽ được cải thiện.