Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài (34 tr.) Dệt may được xem là ngành có hiều đơn hàng gia công xuất khẩu nhất. Quyết định này ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài và các biểu mẫu, gồm: 1. Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu: mẫu 01/HQ-GC/2010; 2. Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu: mẫu 02/HQ-GC/2010; 3. Bảng thống kê nguyên liệu lấy mẫu: mẫu 03/HQ-GC/2010; 4. Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất: mẫu 04/BBKTCSSX-GC/2010; 5. Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất: mẫu 05/KLKTCSSX-GC/2010; 6. Biên bản kiểm tra định mức: mẫu 06/BBKTĐM-GC/2010; 7. Kết luận kiểm tra định mức: mẫu 07/KLKTĐM-GC/2010; 8. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản: mẫu 08/PGNHSTK-GC/2010 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2010; bãi bỏ Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ban hành ngày 17/6/2009 * Hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 8 năm 2010