Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 22 FUN Activities For Kids - 22 hoạt động vui nhộn dành cho trẻ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Your child will Improve: conversation skills, interaction with friends, observation skills. Your child will Learn to: cooperate with others, recycle instead of throw away, measure liquids, tie a knot, use a ruler. Your child will Improve: sense of patience, color appreciation, manual dexterity, color coordination. Your child will Develop: sense of pride, an artistic flair, sense of design, appreciation for the written word. Your child will Increase: hand/eye coordination, and an eye for detail. Your child will Learn about: recycling, sharing, money, shapes and colors. Your child will Sharpen: reading and writing skills.