Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

I. Choose the most suitable answer for each sentence: 1. What a pity. I wish we .......leave. I have just started to enjoy myself A don’t have to B didn’t have to C wouldn’t have to D hadn’t left 2. I wish you ............me about the test. I didn’t finish all the setences in the test A tell B told C had told D would tell 3. I wish the people next door...........so much noise. I can’t hear myself think! A wouldn’t make B couldn’t make C hadn’t made D won’t make 4. Darling I love you so much! I wish we.........together always A are B had been C could be D will be