Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giới từ chỉ thời gian ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Complete these sentences with the correct prepositions. 1. ……. 2005 I lived in Dalat. 2. We met him …………. May. 3. …………. Tuesday morning, there is a meeting ………….8.00 4. Goodbye! See you …………. Monday. 5. It’s very cold …………. the winter. 6. They planned to have the trip ………….June. 7. She loves to watch stars …………. night. 8. ………….the morning we often go to work …………. 6.00. 9. She arrives ....... four o’clock ....... the afternoon. 10. Liz met Lan's family ....... her house ....... the morning.