Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, THCS năm học 2010- 2011, môn Tiếng Anh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Question 1: a. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in the same line. ( 5p) 1. A. creative B. creation C. creature D. create 2. A. insect B. percent C. wetland D. extinct 3. A. helps B. arrives C. likes D. laughs 4. A. frightened B. stamped C. walked D. watched 5. A. serious B. thousand C. found D. around