Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Module 3: The Underlying Technologies of Web Service ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Explain that XML is fundamental to Web Services. Do not spend much time on the basics of XML. Briefly review the important XML concepts. Cover the topics on XSD as a progressive tutorial, rather than a list of concepts. Explain how the default serialization behavior for .NET Framework data types can be modified. Explain the importance of the ability to modify default serialization behavior of data types.