Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Module 4: Consuming Web Service ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

You should approach the topics in this section as a progressive development of an example of a WSDL document. Explain the concepts in the first topic with a simple Web Service that has only one operation that returns a class, (the code is defined in the student notes). Progressively build upon this example WSDL document when you explain each of the WSDL topics. The intent of teaching WSDL syntax is not for students to write a WSDL document from scratch on their own. The intent is for students to be able to describe the structure of a WSDL document and explain how the definitions in a WSDL document correspond to the code they will implement in a Web Service.