Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Module 5: Implementing a Simple Web Service ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

This module provides students with the skills that are required to implement a Web Service using Microsoft® Visual Studio® .NET and debug it. They will also modify the solution to Lab 4, “Implementing a Web Service Consumer Using Visual Studio .NET,” in Course 2524A, Developing XML Web Services Using Microsoft Visual C# .NET Beta 2, to communicate with the Web Service they will create in the lab exercises for this module.