Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Căn bản về truyền thông ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

qui trình hoạt động quan hệ công chúng? truyền thông Nhận tin Nhận tin R Mạch Truyền thông Giải mã Giải mã Phản hồi Phản hồi D M E Lý thuyết Truyền thông Thông điệp Thông điệp Mã hóa Mã hóa Nguồn tin Nguồn tin S Nguồn tin • Nguồn tin xuất phát từ nhân vật trung tâm hoặc tổ chức truyền tin • Không thể đảm bảo rằng thông tin đó được người thu nhận hiểu một cách tương ứng • Có thể dùng cử chỉ, âm vực và âm lượng để tạo nhấn mạnh đặc biệt Mã hóa • Những gì nguồn tin muốn liên hệ đến phải được chuyển tải từ ý tưởng bên trong thành một nội dung giao tiếp• Từ/Ngữ nghĩa: Một từ được hiểu khác nhau bởi những người khác nhau Từ ngữ liên tục thay đổi về nghĩa và cách sử dụng Từ ngữ được dùng trong giai đoạn mã hóa sẽ tác động nhiều