Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Trấn an và làm sáng tỏ 1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Leo Excuse me, Justine? Ms. White, from Room 311, would like to speak to you. Justine: Certainly. How can I help you, Ms. White? Mona : My father is missing. Your receptionist lost him. We were at the festival and I'm sure he's dead! Justine: I can see this is very serious. May I suggest you come to my office? Mona: I don't want to go anywhere. I want to find my father. He's been missing for hours! Justine: It must be very upsetting for you, Ms. White.