Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Question I. Choose a word that the way of spelling underline sound is different from the others 1. A. bread B. clean C. speaker D. bean 2. A. healthy B. army C. dry D. lyrical 3. A. seats B. friends C. books D. forests 4. A. change B. gentle C. religions D . integral 5.A. challenging B. chemistry C. church D. chocolate Question II. Put in the correct tense of each verb in bracket: 1. I decided (stay)............... at home last night.