Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Hệ thôń g Quản ly ́ thư viện Trường ĐHDL Hải Phòng la ̀ môṭ trong nhưñ g hê ̣ thống Quản ly ́ thư việnlớn của hệ thống các thư viện trong thaǹ h phô ́ Haỉ Phoǹ g. Công tać quản ly ́ “Thư viện ” taị Trường ĐHDL Hải Phòng thơì gian trước khi tin hoc̣ hoá chưa phat́ triên̉ thi ̀ công viêc̣ quản lý chủ yếu dùng phương pháp thủ công, tức là quản ly ́ trên cać giâý tơ ̀ sô ̉ sách dẫn đến việc lưu giữ rất cồng kềnh, gây tốn nhiều thơì gian, công sức và thiếu độ chính xác . Do đó, công việc quản lý sư ̉ dụng phương pháp thủ công se ̃ không đáp ứng đươc̣ nhiêṃ vụ và mục tiêu của hệ thống và nó cũng gây ảnh hươn̉ g rất lớn tới năng suât́ , chât́ lươṇ g và hiệu quả của công việc. Để khắc phục các nhược điểm trên đây, đồng thơì nhờ vào sư ̣ phát triển nhanh chóng của Công nghê .̣ thông tin thì xây dựng một chương trình quản lí hệ thống “Thư viện” giúp cho công tác quản lí là một nhu cầu cần thiết cấp bách hiện nay để tự động hóa công tác