Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT ( KPB), LẦN 1 NĂM 2007 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1) Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2) Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là A. NaCl B. Na2CO3 C. KHSO4 D. MgCl2 3) Cặp chất không xảy ra phản ứng là: A. dd NaOH và Al2O3 B. dd NaNO3 và dd MgCl2 C. K2O và H2O D. dd AgNO3 và dd KCl. 4) Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là: A. Al, Mg, Fe B. Fe, Al, Mg C. Fe, Mg, Al D. Mg, Fe, Al 5) Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. Pb B. Sn C. Zn D. Cu