Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download The reform of the civil service system as Viet Nam moves into the middle income country category ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Vietnam has a vision to build a democratic, clean, strong and modernised civil  service.  It promulgated the Ordinance of Cadre and Civil Servants in 1998,  revised it in 2000 and 2003 and recently promulgated the new Law on Cadre and  Civil Servants that will come into effect on January 2010.  The PAR Master  Programme (2001­2010) also made efforts to improve the quality of the civil  service and civil servant management, with mixed success.