Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài 08: Theme registry ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Khi một thêm được đăng ký cũng như được thêm được kích hoạt thì thì cơ chế hook_theme như sau: Đầu tiên sẽ thực thị các hàm theme ở trong module và các file template ở trong theme mà module cung cấp. Sau đó gọi và xử lý các hàm theme ở tầng theme engine với các hàm bắt đầu với phptemplate_ hoặc garland_. Ví dụ file: themes/garland/node/tpl.php. Cuối cùng thực hiện các hàm trong theme để override các hàm theme cũng như file *.tpl.php.