Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 5 đề thi mẫu vào lớp 10 chuyên anh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (5 points) 1. A. chapter B. yatch C. manage D. panel 2. A. example B. feed C. ink D. inhumane 3. A. junior B. humour C. stew D. purify 4. A. hall B. doll C. chalk D. forecast 5. A. recite B. reconcile C. refund D. reproduce