Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chương V: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sản xuất tạo ra những sản phẩm có thể nhận thức bằng xúc giác, rõ ràng dễ hiểu – Dịch vụ tạo ra những sản phẩm vô hình dạng, không nhận thức bằng xúc giác được, không cụ thể và rất trừu tượng – Nhưng hàng hóa không chỉ có tính cụ thể, mà nó còn có tính vô hình dạng – Và sản phẩm dịch vụ cũng không phải là dịch vụ “thuần túy” mà nó vẫn có tính cụ thểk