Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download BÁO CÁO: "TỰ DO HÓA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC" ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Căn cứ Điều khoản tham chiếu và trên cơ sở trao đổi với chuyên gia của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), mục tiêu của Báo cáo là đánh giá những thách thức mà UBCKNN và các công ty chứng khoán trong nước phải đối mặt trong quá trình tự do hóa thị trường chứng khoán hậu gia nhập WTO của Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị về thay đổi chính sách và đề xuất hành động để UBCKNN và các công ty chứng khoán chuẩn bị tốt cho việc đối phó với những thách thức đặt ra. Đối với UBCKNN, chúng tôi đề xuất một số thay đổi chính sách để nâng cao khả năng đối phó với thách thức của mở cửa thị trường nói chung và để tăng cường chức năng giám sát quản lý, xử lý vi phạm nói riêng. Đối với các công ty chứng khoán, chúng tôi đề xuất cách thức chuẩn bị tốt nhất để cạnh tranh với nước ngoài và tuân thủ quy định trong nước.