Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tự học Hán ngữ hiện đại -Bài 3: Làm quen ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. Qǐngwèn nín guìxìng 請 請 請 請 請 (thỉnh vấn nâm quý tính 請 請 請 請 請)? = Xin hỏi ông họ chi? 2. Wǒ xìng wáng, jiào wángfāng (ngã tính Vương, khiếu Vương Phương 請 請 請 , 請 請 請). Nín jiào shénme míngzi 請 請 請 請 請 請 (nâm khiếu thập ma danh tự 請 請 請 請 請 請)? = Tôi họ Vương, tên là Vương Phương. Thưa ông tên chi ạ? 3. Wǒ jiào dīngyù; rènshì nín hěn gāoxìng. 請 請 請 請. 請 請 請 請 請 請 (ngã khiếu Đinh Ngọc; nhận thức nâm ngận cao hứng 請 請 請 請. 請 請 請 請 請 請). = Tôi tên Đinh Ngọc. Rất vui được làm quen với ông. 4. Wǒ yě hěn gāoxìng. 請 請 請 請 請 (ngã dã ngận cao hứng 請 請 請 請 請). = Tôi cũng rất vui (làm quen với ông). 5. Wǒ jièshào yíxià; zhè wèi shì chén xiānsheng; zhè shì zhāng jiàoshòu 請 請 請 請 請. 請 請 請 請 請 請. 請 請 請 請 請 (ngã giới thiệu nhất hạ; giá vị thị Trần tiên sinh; giá thị Trương giáo thụ 請 請 請 請 請. 請 請 請 請 請 請. 請 請 請 請 請). = Tôi xin giới thiệu. Vị này là ông Trần. Còn đây là giáo sư Trương.